PERSATUAN PUSAT SUMBER SMK SACRED HEART

Pelan Strategik, Taktikal & Operasi (PS-PT-PO)

Perancangan Strategik  (2011-2015)
1.  Program Peningkatan perkhidmatan perpustakaan         
 • berfungsi ke arah perkhidmatan cekap dan berkualiti. 
 • struktur perpustakaan terancang dan sistematik  
 • Pengautomasian – OPAC (on-line) Perkhidmatan Awam yang boleh diakses oleh orang awam     

Perancangan Taktikal

Nama projek:
Projek Perpustakaan cekap, berkualiti dan sistematik    
Objektif:
a)  melengkapkan perkhidmatnan perpusatakaan dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan
b)  menuju ke arah perkhidmatan perpustakaan berkualiti dan bersistemaik

Penetapan Dasar
Pengetua, PKI, Penyelaras Pusat Sumber, guru penasihat

Aktiviti
a)  mengadakan persambungan sistem komputer antara bilik sumber guru dengan bilik sumber pelajar
b)  Mengkomputerisasikan sistem pengrekodan dan peminjaman

Pemantauan
Pengetua, PKI, Penyelaras, guru media, guru penasihat 

Pelan Operasi
Aktiviti I :    Projek Peningkatan Kecekapan & Operasi  Sistem Perkomputeran               
Tarikh Pelaksanaan : Januari 2011 – Okt 2011                                 
 Pelaksana:
Penyelaras PSS, guru media, guru-guru penasihat

 Pelaksanaan:
a)  memperoleh khidmat nasihat daripada BTP dan  Syarikat komputer
b)  Penyediaan dokumen, fail kuasa, fail-fail, persembahan multimedia
c)  usaha menaiktaraf dan mengindahkan keadaan di dalam perpusatakaan dan bilik bacaan

Kos/Perbelanjaan:
Peruntukan pusat sumber dan sekolah

Indikator kejayaan:
a)  kemahiran pengurusan perpustakaan dalam kalangan guru penasihat dan pelajar meningkat


Perancangan Strategik  (2011-2015)
2.  Program pengurusan dan pengelolaan perpustakaan         
 • perancangan dan pengurusan perpustakaan yang lebih berkesan
 • meningkatkan keberkesanan rekod perolehan, penggunaan dan penyelenggaraan yang sistematik       
 
Perancangan Taktikal
Nama projek:
Projek Pengurusan Perpusatakaan   

Objektif:
a)      mengemaskini rekod perolehan
b)      meningkatkan penggunaan dan penyelenggaraan perpusatakaan yang sistematik

Penetapan Dasar
Pengetua, PKI, Penyelaras Pusat Sumbert

Aktiviti
Menghadiri bengkel/kursus/taklimat oleh BTP

 Pemantauan
Pengetua, PKI, Penyelaras, guru penasihat

Pelan Operasi
Aktiviti 1 : Projek Bengkel/Taklimat/Kursus anjuran BTP                  

Tarikh Pelaksanaan : Mac 2011 – Mei 2011
 Pelaksana:
Pegawai-pegawai BTP

 Pelaksanaan:
a)      guru penasihat menghadiri bengkel/taklimat/kursus tentang cara pengurusan PSS
b)      maklumat/kemahiran yang diperoleh diaplikasikan dalam pengurusan perpustakaan

Kos/Perbelanjaan:
Tiada

Indikator kejayaan:
Kemahiran pengurusan perpustakaan meningkat untuk menawarkan kualiti perkhidmatan yang tinggi

Aktiviti 2 : Projek Kempen Kebersihan                  
Tarikh Pelaksanaan : Februari, Ogos 2011
 Pelaksana: 
 guru-guru penasihat, pustakawan

 Pelaksanaan:
a)      pustakawan membersihkan kawasan sekitar bilik sumber selain tugas kebersihan mingguan
b)      Memperbaiki keadaan rosak bilik sumber

Kos/Perbelanjaan:
Peruntukan pusat sumber

Indikator kejayaan:
Keadaan di bilik sumber menjadi lebih ceria dan bersih

Aktiviti 3 : Projek CNY Gathering dan Mooncake Festival Gathering                  
Tarikh Pelaksanaan : Februari, September 2011
 Pelaksana: 
 guru-guru penasihat, pustakawan

 Pelaksanaan:
a)      pustakawan menubuhkan ahli jawatankuasa
b)      kerja-kerja dibahagikan sesama ahli
c)      merancangkan program yang mencungkil bakat pustakawan
d)      mengadakan mesyuarat untuk mengikut perkembangan semasa
e)      menjalankan aktiviti secara bergotong-royong

Kos/Perbelanjaan:
Peruntukan pusat sumber, bayaran pustakawan

Indikator kejayaan:
a)      hubungan sesama pustakawan bertambah baik
b)      pustakawan lebih berpengalaman dan berkeyakinan semasa menjalankan sesuatu tugas yang diamanahkan
c)      lebih berkomitmen terhadap tugas mereka dan  mewujudkan semangat bantu-membantu

Aktiviti 4: Pameran Buku
Tarikh Pelaksanaan :  Mac 2011
 Pelaksana: 
 guru-guru penasihat, pustakawan

 Pelaksanaan:
a)   pustakawan menubuhkan ahli jawatankuasa
b)   kerja-kerja dibahagikan sesama ahli
c)   mengadakan mesyuarat untuk mengikut perkembangan semasa
d)   menjalankan aktiviti secara bergotong-royong

Kos/Perbelanjaan:
Peruntukan pusat sumber

Indikator kejayaan:
a)  memperkenalkan buku-buku dan perkhidmatan yang terdapat di perpustakaan kepada pelajar-pelajar sekolah
b)  pustakawan lebih berpengalaman dan berkeyakinan semasa menjalankan sesuatu tugas yang diamanahkan
c)  lebih berkomitmen terhadap tugas mereka dan  mewujudkan semangat bantu- membantu


Perancangan Strategik  (2011-2015)
3.  Program galakan pengguna         
 • meningkatkan bilangan pengguna ke perpustakaan
 • meningkatkan pinjaman bahan bacaaan oleh pengguna
 • meningkatkan penggunaan kemudahan perpustakaan      
 
Perancangan Taktikal
Nama projek:
Projek Galakan Pengguna   

Objektif:
a)      kemudahan di perpustakaan diguna dengan lebih meluas
b)      menyemai tabiat membaca, mengguna maklumat dan menghasilkan maklumat di kalangan pengguna
c)      bilangan pengguna meningkat

Penetapan Dasar
Pengetua, guru penyelaras, guru penasihat PPS

Aktiviti
a)      promosi sumber/bahan/kemudahan
b)      Afternoon dan Night Study

Pemantauan
Guru penyelaras, guru penasihat

Pelan Operasi
Aktiviti 1 : Projek Promosi Perpustakaan                   
Tarikh Pelaksanaan : Januari, Mei 2011
 Pelaksana:
Guru penyelaras, guru-guru penasihat, pustakawan

 Pelaksanaan:
a)      pengenalan pusat sumber kepada pelajar Peralihan, T.1 dan 6R semasa orientasi
b)      pelajar peralihan, T.1 dan 6R dikehendaki membuat kad keahlian
c)      pelajar-pelajar melawat pusat sumber di bawah pimpinan pustakawan
d)      peraturan pusat sumber diterangkan kepada pelajar semasa orientasi
e)      bahan bacaan baru diumumkan kepada pelajar di papan-papan notis sekolah

 Kos/Perbelanjaan:
Tiada

Indikator kejayaan:
Bilangan pengguna yang mengunjungi perpustakaan dan bilangan peminjam meningkat

Aktiviti 2 : Projek “Afternoon Study”                   
Tarikh Pelaksanaan : Januari 2011 – Oktober 2011
 Pelaksana:
PK1, Guru bidang sains dan sastera, guru penasihat PSS

 Pelaksanaan:
a)      guru bidang sains dan sastera mengenalpasti pelajar khususnya pelajar T.6A yang tidak menepati kriteria tertentu
b)      senarai nama pelajar akan diedarkan kepada setiap kelas
c)      pelajar dikehendaki menghadiri pembelajaran petang atau malam sekurang-kurangnya 4 kali seminggu
d)      pengawas PPS bertanggungjawab memantau kehadiran pelajar
e)      nama pelajar yang ponteng pembelajaran petang atau malam akan diserahkan kepada pihak sekolah untuk tindakan  
         seterusnya

Kos/Perbelanjaan:
Tiada

Indikator kejayaan:
a)      kemudahan di pusat sumber akan digunakan dengan sepenuhnya
b)      keputusan pelajar yang menyertai pembelajaran petang atau malam menunjukkan peningkatan semangat ulangkaji pelajaran ditingkatkan


Perancangan Strategik  (2011-2015)
4.  Program Membina tabiat membaca di kalangan pelajar         
 • menyemai rasa cinta membaca
 • menyedari bahawa membaca itu adalah jambatan ilmu
 • faham akan kepentingan membaca      

Perancangan Taktikal
Nama projek:
Projek Gemilang Jauhari dan Rakan Membaca  

Objektif:
a)      Menggalakkan pelajar banyak membaca dengan memberi pengiktirafan terhadap bilangan buku yang dibaca
b)      Sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca ini
c)      Membentuk satu budaya suka membaca di kalangan pelajar
d)      Memupuk budaya suka membaca secara paksaan

Penetapan Dasar
Kementerian Pelajaran, Bahagian Teknologi, Pengetua, Penyelaras NILAM, guru penyelaras PSS

Aktiviti
a)      Mesyuarat NILAM 3 kali setahun
b)      Mesyuarat di peringkat panitia Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Cina pada setiap kali mesyuarat
c)      Meletak notis NILAM dari semasa ke semasa di papan notis
d)      Minta Penyelia Petang mengumumkan dari semasa ke semasa tentang arahan NILAM
e)      Merekod bacaan 3 bulan sekali dalam E-NILAM
f)        Pengelasan agar aktiviti membaca dijalankan secara berterusan
g)      Menegaskan agar bacaan direkod dalam buku rekod/borang

 Pemantauan
Pengetua, Penyelia Petang, Penyelaras NILAM, Guru-guru Bahasa, Guru Tingkatan, Guru Penyelaras PSS

Pelan Operasi
Aktiviti 1 : Mesyuarat NILAM diadakan satu slot dalam mesyuarat panitia BM, BI                   
Tarikh Pelaksanaan : Januari, Jun, September 2011
 Pelaksana:
Penyelaras NILAM bersama-sama dengan Panitia BM, BI

 Pelaksanaan:
a)      Perbentangan slot NILAM dalam mesyuarat Panitia BM/BI
b)      Menyediakan tindakan perlaksanaan NILAM
c)      Pengautomasian E-NILAM 3 bulan sekali dalam sistem komputer
d)      Guru Bahasa mencatat bacaan pelajar setiap hujung bulan dalam kad kuning
e)      Analisis keputusan pencapaian ½ tahun sekali
f)        Mempastikan kad kuning diisi untuk tujuan E-NILAM dalam sistem komputer
g)      Menyemak buku rekod pelajar dari semasa ke semasa

Kos/Perbelanjaan:
Peruntukan sekolah

Indikator kejayaan:
a)      Mesyuarat dijalankan seperti yang dirancang
b)      Kerja merekod berjalan dengan lancar
c)      Sasaran peratus pelajar yang berjaya mencapai pengiktirafan tercapai seperti mana yang ditetapkan oleh sasaran
          sekolah harapan
Gangsa – 15%
Perak – 10%
Emas – 7%
Nilam – 5%

Indikator kejayaan:
a)      Projek dijalankan seperti yang dirancang
b)      Kerja merekod berjalan dengan lancar


Perancangan Strategik  (2011-2015)
5.  Program menambahbaik kemudahan fizikal dan mempelbagaikan koleksi perpustakaan         
 • pembelian koleksi bahan bacaan dan alatan
 • menambahbaik kemudahan fizikal
 • pemeriksaan stok dan hapus kira  

Perancangan Taktikal
 Nama projek:
Projek menambahbaik kemudahan fizikal dan menambahkan koleksi buku   

Objektif:
a)      Memastikan kemudahan fizikal sentiasa dalam keadaan yang baik
b)      Memberi kemudahan yang lebih baik kepada pengguna

Penetapan Dasar
Pengetua, guru penasihat PPS

Aktiviti
a)      pembelian bahan bacaan dan alatan
b)      menambah, membaiki kemudahan fizikal
c)      pendermaan buku-buku peringkat Junior
 
Pemantauan
guru penasihat
 
Pelan Operasi
Aktiviti 1 : Projek Pembelian Bahan Bacaan/CD dan Alatan                   
Tarikh Pelaksanaan : Jan 2011 – Okt 2011
 Pelaksana:
Pengetua, Ketua-ketua bidang, guru-guru penasihat, pembantu tadbir, pustakawan

 Pelaksanaan:
a)      guru penasihat mendapatkan maklumat tentang keperluan alatan daripada pustakawan
b)      guru penasihat mendapatkan maklumat tentang bahan bacaan/CD baru daripada kedai buku
c)      guru penasihat membuat tempahan
d)      penerimaan bahan/alatan
e)      bayaran dengan LPO melalui pembantu tadbir
f)        ketua-ketua bidang menggunakan peruntukan setiap bidang untuk membeli bahan bacaan 

Kos/Perbelanjaan:
Peruntukan pusat sumber

Indikator kejayaan:
Peningkatan jumlah bahan bacaan/CD/alatan di dalam bilik sumber

Aktiviti 2 :  Pendermaan buku-buku peringkat Junior                   
Tarikh Pelaksanaan : Jun 2011 – Okt 2011 
 Pelaksana:
Pengetua, Penyelia petang, guru penasihat, pelajar-pelajar sesi petang

 Pelaksanaan:
a)      memperoleh katalog buku dari pelbagai pembekal
b)      katalog buku diserahkan kepada pelajar sesi petang
c)      pelajar memilih buku yang ingin dibeli dan dijadikan sebagai dermaan
d)      ibu bapa dimaklumkan tentang perkara tersebut
e)      guru-guru mengumpulkan buku-buku yang diderma
f)        penyelia petang memantau projek tersebut

Kos/Perbelanjaan:
Sumbangan ibu bapa

Indikator kejayaan:
a)      bilangan buku yang diderma mencapai lebih 200 buah
b)      bilangan bahan bacaan Junior di dalam perpustakaan meningkat

Aktiviti 3 : Projek Menambahbaik Kemudahan Fizikal                   
Tarikh Pelaksanaan : Jan 2011 – Okt 2011
 Pelaksana:
Pengetua, guru-guru penasihat, pembantu tadbir

 Pelaksanaan:
a)      guru penasihat mengenalpasti kemudahan fizikal yang perlu diganti
b)      penempahan kemudahan melalui pengetua
c)      penerimaan kemudahan, pemasangan oleh pembekal
d)      bayaran daripada pihak sekolah melalui pembantu tadbir

 Kos/Perbelanjaan:
Peruntukan pusat sumber dan Lembaga Pengurusan Sekolah

Indikator kejayaan:
Suasana yang lebih kondusif diwujudkan dalam perpustakaan demi kemudahan dan keselesaan pengguna

Aktiviti 4 : Projek Pemeriksaan Stok dan Hapus Kira                   
Tarikh Pelaksanaan : November 2011
 Pelaksana:
Pengetua, guru penyelaras, guru-guru penasihat, pustakawan

 Pelaksanaan:
a)      pelajar dan guru penasihat memeriksa stok bahan perpustakaan
b)      bahan bacaan yang hilang dapat dikenalpasti
c)      guru penasihat memilih buku yang hendak dihapus kira
d)      mengisi borang Laporan Penghapusan Barang-barang Kecil (A.P. 218) oleh guru perpustakaan
e)      Dokumen berkenaan ditandatangani oleh Pengetua dan dihantar kepada Arkib Negara Cawangan Sarawak untuk
          diluluskan
f)       Salinan borang juga dihantar kepada JPN Sarawak
g)      Mendapat suruat kelulusan daripada JPNS dan Kementerian Pelajaran Malaysia
h)      Mengisi Sijil Pengesahan Pemusnahan Bahan kepada Arkib Negara Cawangan Sarawak
i)        1 salinan dokumen disimpan di fail sekolah 

 Kos/Perbelanjaan:
Tiada

Indikator kejayaan:
a)      Rekod perolehan dikemaskini dari semasa ke semasa
b)      Kehilangan bahan bacaan dapat diminimumkan